易經證釋

☵☶坎上艮下

16-39

大雅講義 網_ http://www.jackwts.tw/

 

大 道 普 傳

首頁

佛 光 普 照

研讀經典

法喜充滿

轉念頓悟

人間天堂

 

壹.            總釋象例   (5-3-83)

一、        宣聖講義

1.      蹇上坎下艮.合成水山蹇.為四陰二陽卦.山上之水.非其地也.水流漥下.天性使然.激之上山.其行必蹇.故卦稱蹇.蹇難也.難有二義.一則平聲[_ㄋㄢˊ].不易也.一則去聲[_ㄋㄢˋ].困也.而蹇兼之.言其行也不易.其止也困.困與澤水困一義.而境殊.澤中之水.雖難固其所止.山上之水則困而不可留.非其居也.山上有泉.聚而成瀑.一瀉千丈.不可復止.今欲止之.其不易可知.而竟止矣.其困又可想見矣.然地之有山.山之有泉.山高水高.不待人力.又何故耶.則天地自然之氣使之也.氣至則至(5-3-84).氣行則行.水雖有質.其原氣也.雲之所蒸.雷之所震.猶其小焉者.山洪之發.渀騰萬頃.巖泉之湧.(ㄨㄥˇ)濛百尋.誰為為之.孰令致之.毋亦氣所運.而勢所導耳.則蹇之山有水.不當為難.今以難名.謂非力之未及.氣之未厚者歟.則卦象固可明察之矣.四陰在外.二陽被束于中.陽德不舒.其勢自蹙.况卦中互未濟.火在水上.二者背馳.有類于訟.有似于睽.水志益降.火志益升.升降之途.猜嫌無已.此蹇之水與山難協.而上與下多阻也.其外互之變.則有同于明夷以明入地中.而有蒙難之語.蹇之為難.固與之類.卦上下易位.則為蒙.蒙以水出山下.土掩其上.如物之蒙.亦猶蹇之為蹇也.蒙為山之壓水.蹇則水之沒山.水與山皆不得暢其志.快其情.故蒙為昧.而蹇為難.昧則蔽其聰明.如明夷之象.難則窒其行止.如未濟之情.此蹇與數卦,皆有相關處也.蹇合坎艮.坎為險.艮為止.險在前而止.乃不克前進之象.此蹇之所由稱也.

1.1    坎為水.陷也.而艮為山.則崇高之象.內崇而外陷.有不克伸揚之意.水以低窪為利.而反處山之上.山以峻拔為志.而反在水之下.兩者不能相得.而有碍于行.陽主升而在上.陰主降而多在下.陰陽又不均勻匹配.此卦爻之蹇也.卦本水在上.而中互反居下.艮少男也.而與坎中男合.兩者情志各殊.如睽之二女不洽.此上下卦之蹇也.傳睽乖也.乖必有難.故受之以蹇.言蹇實由睽之變.(5-3-85)睽為二女之相違.蹇則兩男之各戾.睽為四陽二陰之不協.蹇則四陰二陽之難調.故蹇與睽甚相近也.然睽雖乖.而中互旣濟.是有可濟之象.蹇則互未濟.更成難洽之情.不過睽為家人之變.家人內外皆得正位.睽則皆失之.蹇之六二九五.則與家人同得其正.與睽却反.雖難而內外不失其正.雖不相協,而上下各得其位.則蹇卦猶可用也.况中爻九三六四.合乎旣濟.得人道之中和.有時位之可用.雖難而不皆乖.雖戾而猶可守.此艮之得勢.有知止之道者也.艮限也.限者.審利害.辨從違.明宜否.而重在善趨避也.故彖辭有利西南之句.與坤相應.坤土也.艮亦土.其性情相類.而全卦二反至上互坤.六二又坤之正位.故取用本乎坤貞也.

2.      蹇之為義.包有阻蹇及艱窘之意.字與塞寒相似.而下為足字.卽含有知止之意.知止不獨自足也.人之有足.為便行與止.足下從止.明其必先止而後能立能行.且行終必止.未有不能止而能行者.亦未有行而不止者.人之足,履地以立,舉步以行.皆必由于止.故步字上亦從止.止與行對.不行則止.蹇之從足.卽重在本艮止之義.見難而退.知險而止耳.止則不復前矣.蹇之以坎險在前.而內自止.此聖人明行止之道.示進退之機也.退猶止也.皆取艮之義.故退字亦從艮.退與進反.止與行反.蹇旣宜止.其不可强進可知.難而强進其害必大(5-3-86).雖世有不畏難.而冒艱險以進取者.然非君子之所尚也.行險徼倖.縱獲成功.亦无可取.况在蹇之時位乎.故蹇者時當止.而行有方.其道在坤貞.其應在明夷與未濟.凡習易者必從是而明辨之.蹇與解,為往來卦.皆二陽四陰.而一合艮坎.一合震坎.坎同而震艮異.蹇坎在艮上.成水山之合.與雷水解對.與火澤睽反.以火水山澤皆相反對也.

2.1    按八宮卦序.睽為艮宮四世.蹇則兌宮四世.亦相對也.而解則與家人對.風火家人.為巽宮二世.解則震宮二世.相對也.四卦交相往來.而離坎主其上下.震巽艮兌錯綜其間.凡下經卦多類是例.四卦尤為顯著.蹇之次睽.固以乖必有難.實則文王定序.仍本往來循環.由象明數.由數明變.睽之四陽二陰.變則為蹇之二陽四陰而水易火.山易澤.由八卦方位交易其次.艮與兌.在先天固相對.而後天則兌對震而主西.艮對坤而移東北.故艮震相鄰.山雷成頤(☶☳).艮兌相反.山澤為損(☶☱).就其先後天言.用各異也.然雷山為小過(☳☶).則中孚(☴☱)之反.澤山為咸(☱☶).則恆(☳☴)之往來.是其上下易位.用又不同矣.小過與損.皆戾于道.失于中和.而頤與咸.則得于性情.全其德用.此讀易者所宜留意也.睽之與蹇.亦復類是.睽乖而情志莫協.蹇難而行止可師.故睽為家人之變.為吉變凶.蹇則睽之變.由害變利.亦物極則復.數窮則通之理.蹇之難也.因而思有以免之.其阻也.因而求所以通之.故其象上下得中.內外同正.有似家人.睽反于家人.而背戾自誤.蹇則有效于家人.而戒飭自嚴.故蹇為智.以知險而能止也.行莫善于知止.知止而後有定.大學止至善.卽重斯旨.蹇而知止.其終免于難矣.

貳.          釋彖 _  .利西南.不利東北.利見大人.貞吉. 

一.              宣聖講義

1.      此蹇卦彖辭也.蹇以坎艮合.而用本于坤.坎後天代坤.艮與坤易位.故二卦皆取坤用.坎在北.艮在東北.所居之地.非所行之方.故利西南.不利東北.與坤西南得朋.東北喪朋相應.坤之得喪.以其助也.蹇之利否.以其通也.助在于道.通在于行.二者微異.而大旨不殊.蹇原多阻.而西南仍可暢行.由五方言.西為金.南屬火.金火二者.為嵗之夏秋.蹇之坎,水也.,土也.水能勝火.土則生金.故為利.若東北則反是.東木地司春.北水鄉主冬.二者陽之潜而穉.生之薄而疏.土畏木.則艮所不宜.水仇火則坎所不喜.坤之喪朋.亦正以此.利害旣判.行止斯明.方宜旣明.德用斯見.蹇難也.非承平之日.康坦之途.其必有所擇也.明矣.此彖辭首揭二語.以示世之用蹇者.夫利害者,行止所關.而卦用有賓主之別.利于此者害于彼.宜于主者妨于賓.彖辭舉其要而已.利見大人句首見于乾.九二九五.皆有是占.而九二非正位.故稱見龍在田.九五正位乘時.故稱飛龍在天.蹇之大人亦指九五(5-3-88)一爻.以得全卦正位也.卽坎之中爻.坎雖代坤.中藏乾陽.乃代生化之全.蹇之九五,正位當時.下應六二.內外同正.上下交孚.故占利見大人.旣有大人樂于接見.又獲晋見大人之時.此所以稱為利也.然見者自見.非我卽大人也.九五雖乾爻.而卦非乾也.六二在內.實秉坤德.故稱貞吉.與坤辭安貞吉一義.以蹇之時.多難之日.非得志之際,暢行之辰.觀首二句.卽知其不宜妄動.而必慎默.不可輕舉.而必安詳.貞吉二字.明其必守貞而後吉.貞以自淑.則蹇无害于行.貞以自持.則時有得于止.乾坤四德.貞居末焉.如嵗之冬.如物之潜.安靜不渝.堅固自全.是謂坤德.蹇所師焉.彖辭數句.已概蹇卦全體大用而教世人有所去取耳.

宗主附注

蹇與解為往來卦.而與睽為反對卦.解與家人反對.故四卦為一大往來.按先天八卦方位(1).艮對兌.巽對震.坎對離.風火家人對雷水解.火澤睽對水山蹇.而卦爻則家人與睽往來.蹇與解往來.實皆相對也.以四卦皆成于坎離.中皆互旣未濟.合之卽水火不相射之象.風與火.雷與水.為一陰一陽.變成兩卦.火與澤.水與山.亦然.總不外離坎也.離坎後天代乾坤.得離用者本乎乾.得坎用者本乎坤.此家人睽以離而同乾.蹇解以坎而類坤.乾坤在後天.(5-3-89)離坎為主.是此四卦,與旣未濟固通.與泰否亦近.如睽蹇則似否.家人解則似泰.,塞也隔也.睽亦隔也.蹇亦塞也.不通不調也.睽以二女不調而乖.蹇以兩男不通而難.其用極相類.皆與否應.否之不通.天也.睽蹇則人尸之.何也.以坎離為人卦.而山澤原通氣.通而不通.豈非人之咎乎.周易下經,均以人道為主.人道至家人備矣.而其變也.乃成睽蹇.為失其中和之德.戾乎性命之正耳.火不得其位.則燎原之灾.水不適其居.則滅頂之害.此睽與蹇之所以成也.而人道有損焉.人道者,人為之主.或吉或凶.人自致之.或利或否.人自至焉.故兩卦占辭皆互見也.吉利者,智者所為.凶禍者,昧者所觸.習易者可就爻辭參之.

 

參.          釋彖辭 _  彖曰,蹇難也.險在前也.見險而能止.知矣哉.蹇利西南.往得中也.不利東北.其道窮也.利見大人.往有功也.當位貞吉.以正邦也.蹇之時用大矣哉. 

一.              宣聖講義

1.      此申釋彖辭之義.明蹇卦之時用也.易之文辭.長短詳略不一.以所含義顯者.則略而短.隱者,則詳而長.蹇之釋彖.亦以卦用難明.辭義難盡.故言之詳.而文乃長.人知蹇之為難.不宜于行.而不知蹇之善止.反適于用.則時為中也.在彖辭三句.三利字.惟不利東北.可見不(5-3-90)利者少.利者尚多.不得以蹇而少其用也.聖人恐後世誤于蹇難之義.而忽于利吉之占.故詳釋之耳.蹇之為難.已見前講.何以難.則由卦合坎艮.坎在外.卦以下為本.由下而上.卽由內之外.由此往前.坎在艮上.故曰險在前.而蹇之難.卽以是稱焉.夫坎陷也.如地之阱.道之坑.有失足墜下之虞.人之行也.志在前進.偶有未慎.深陷于阱坑之中.其難可知.逐獸者,利用陷阱以得獸.獸之不知.始誤入之.人而入阱.與獸何異.是貴乎知險而先止也.求前者,人之所志.入險者,人之所虞.蹇以前有險而自知止.本艮之德用.以待坎之險陷.知止以戒行.而應易陷之險阱.此非智者不能.中庸所謂人皆曰予知.驅而納諸罟(ㄍㄨˇ)擭陷阱之中而莫之知辟也.則其所謂智.反不如其愚.明知有險.而貪于前進.必至已陷方悔者.皆不知蹇者也.蹇則見險而能止.豈非世之智者哉.智在能先知.在知而能戒其行.在行而能毅然中止.若見而不知.知而不戒.戒而不能遽止.皆非智也.智內也.藏而不露.懷而不章.其外若愚.其動若神.方為大智.傳曰顯諸仁.藏諸用.用卽智也.藏謂之智.不藏則所謂察.察察為明.徒僨(ㄈㄣˋ)事耳.何智之有哉.蹇之稱智.正以其善藏.藏于中.止于內.見險而能不進.知難而能致功.非大智者,不能與于斯.釋文知矣哉三字.蓋深讚其能藏而善止矣.

2.      (5-3-91)蹇之知止.非徒止而已.止也有行.惟止能行.止而行.行而利.則難者不難.蹇者不蹇.大哉止乎.老氏曰知止不殆.為其利于行耳.若一味徒止.而忘于行.遇時之宜.則為失時.遇時之否.則為失事.皆不能語于成.蹇以知止.而後利于行.故彖辭示以利西南.不利東北.言其行之有方也.夫險在前.其後非險.可轉身以進.險在東北.西南非險.可轉向以行.此止之繼仍行也.遇險則止.非險仍進.東北則止.西南可行.此蹇之利否.由行止判之.蹇利西南者,以六二九五,內外正位.坤之所應.乾也,中也.由坤而乾.由柔而剛.由六二以進于九五.則所行中道.故曰往得中也.不利東北.為其行與之反.犯險以進.背道而馳.失其中守.遇行愈窮.則所謂其道窮者,非行之咎,乃方之不宜也.蹇由卦言.水在山上.其象為窮.依而行焉.必履于險.而內外得正.中互旣濟.因而推之.其行必宜.得中與道窮.指卦爻常變言也.以卦名蹇.有難有險.因求直進.窮途立見.知止善退.知難順變.推夫中道.正行不困.則所謂利也.明知其必陷而輕試之.見其有險而率履之而欲不窮.不可得矣.故行蹇.貴乎知止.而善趨避.知止而勿遽進.見險而克囘旋.卽從容中道之行.尚何往而不利哉.往卽有利.所成必大.故占利見大人.釋為往有功.明所行有大成也.大人指在上位.卦之九五也.利見大人.卽由內外皆正.以我之力.建國之功.邀大人之賞.(5-3-92)基創業之謂也.總不外當位貞吉而已.

2.1    內正則貞.外正則吉.內外同正.貞吉斯見.由坤之德.達乾之道.因地之利.奉天之時.一人之功.舉國之慶.故曰以正邦也.家人卦以內外正位.立人道而正天下.蹇亦以內外正位.濟時難而正邦家.其道一也.為蹇當時之非.多難之日.險阻在前.艱危方甚.乃以知止之智.得正位而行中道.本時用,而辨方宜.乃獲貞吉之占.而成正邦之利.推原其故.在于當位乘時.故申之曰,蹇之時用大矣哉.蓋恐人不明蹇之可用耳.時用者,易所最重.乾卦已詳其義.各卦稱時者,皆如之.而蹇尤為重要.則以蹇者時之蹇.人求無蹇.必別其時.時位一也.言時則位存焉.蹇雖卦之蹇.而位則皆當位當則時宜.彖已明告利西南矣.方位之利.可證時用之宜.能明時用.則始終于蹇.得此時用.則克有功而正邦.卦同而體用殊.事同而主賓異.故時用所關大矣.讀者細就卦爻體會之.卽可明辭之微旨.

肆.          釋象辭 _  象曰,山上有水..君子以反身修德. 

一.              宣聖講義

1.      此蹇卦全卦象辭也.彖辭已明揭蹇卦之時用.象辭更示以君子用蹇之道.彖重在天.故先時宜.象重在人.故先人道.君子乃人道表率.其行與止.足以昭示大衆.以立人之紀綱.而為世之模範.故稱君子.(5-3-93)言其為一般人道之則耳.蹇上坎下艮.山上有水之象.水利于漥下之地.今反在崇高之山.其行之蹇可知.前略明其義矣.水之在高山而下流者.如懸崖瀑布.勢疾氣盛.更千百倍于江河.然而非其性也.非性者,勢逼處此.雖奔騰澎湃(ㄆㄞˋ).不得謂其行之利也.以遇斷坂峭陂而後成其瀑瀉也.若周流于山谷之內.吞吐于石隙之中.其行必多阻.而不得如江河之ㄧ瀉千里.卽留止于溪澗之間.(ㄓㄨ)于井穴之底.雖可浸溉左右.曲折瀠洄(ㄧㄥˊ  ㄏㄨㄟˊ).而不得如湖沼之濛濛.海洋之浩浩.是亦性之所戾.非水之所欲也.故水在山上.行止皆為蹇.蹇以義言.尤重在于行.謂行之蹇.則止亦非利.水與山異.山志在水.水志在行.今水反居山之上.是失志矣.不得以懸瀑飛泉視為水之固性也.故觀水必于海洋.以其得地而當勢也.山上之水.寧為水之所利哉.蹇卦卽以水反居山上.而得其稱矣.

1.1    水之蹇.天之所為.山固不任其咎.時之蹇.數之所為.人亦不必被其害.此君子有自全之道也.象已明示利所在矣.因時之難.而辨其方宜.應事之變.而達乎中和.則蹇之用.貴在循艮止之德.以免于坎險之灾耳.艮止在下.有其本也.知難善辨,明其方也.見險亟退.得其道也.而莫不重在反身修德.以自保其時用耳.蓋卦自下而上.為順以推之.由上而下.為反以復之.蹇坎在外.順進必難.惟反以從艮止.自修其德.則免于蹇矣.故君子因蹇而(5-3-94)反身修德焉.蹇卦上下正位.而九三六四合乎旣濟.是已有中正之道.雖坎險在前.而艮止在後.明哲保身之所宜.故象以反身修德.示君子之行.因內外正位有守.不失中和之行.有德自臧.有道自全.蹇而不害于身.難而不失其德.反身而誠之謂也.凡行有不得.則反求諸己.蹇之前險.是不得進也.反以師艮止之義.則綽綽有餘裕矣.反身修德.不獨用蹇之要道.亦卽君子因蹇為利之方.君子出處不離乎道.不棄其德.平時尚然.况當時之蹇哉.

1.2    蹇而有功.非善自反者不克也.艮止以應坎險.則險无碍于我.反身修德.以待時難.則難无損于事.此彖辭稱其利見大人.而釋文謂其有功而正邦也.夫蹇上下判然.行止異趣.求進則遇險.有守則安貞.艮之知止.原秉坤之安貞.失其所止.卽戾于安貞之吉.大哉止乎.非徒止而已.止而修德.其成益大.反身者,知止也.前行遽止.反求諸己.以進為退.昭德守位.貞固自持.何來灾害.德業日新.其成必大.此蹇之用.卽于反身修德四字見之.天時雖蹇.人道自易.行途雖險.居位自安.易則有成.安則无憂.正邦有功.不必他求.此居易俟命之君子也.果由是擴而充之.尚何患乎蹇哉.乾坤四德.蹇以貞學.學易者味一貞字.卽可見利之所在.利本于貞.貞內而利見于外.貞己而成于物.蹇之利,卽其貞.而貞之行.卽反身修德.總之,不外乎知止而已.

伍.          釋爻辭

一.              (5-3-95)初六.往蹇來譽. 

1.      宣聖講義:此蹇初六爻辭也.蹇初爻,卽艮初六.艮在下而爻為柔.凡卦皆自下上行.而爻以陽升陰降為順.陰升陽降為逆.蹇之初六,陰也.在數當上進.在道則為逆.逆而進.其難可知.故曰往蹇.若本乎剛柔之道.依乎升降之階.以初六之陰.反上以下.反進以止.是去逆而就順也.故曰來譽.往則蹇難.來則有譽.行止利害.卽于四字判之.往者進也.來者反也.坎險在前.進必遇難.艮止在內.返必保身.譽者,身名俱泰之謂.况初六旣在下,而復為陰爻.在下者宜潛藏.陰柔者宜休息.坤道安貞之德.凡從六者皆師之.故蹇初六往蹇來譽.明其宜退而不宜進.宜止而不宜行.為地之匪宜.時之不利.與彖辭首句相應.以東北不可住也.往來二字.又包卦位言.卦有往來.如蹇與解,位有往來.如蹇與蒙(☶☵),皆顛倒其上下也.又有方位往來.如艮與兌.坎與離.則蹇與睽无往來也.尚有爻變往來.以柔往者變陽為來.以陰往者變剛為來.則初六與九四,自成往來也.更有互變之往來者.則以中互,外互,交相往來.如蹇互未濟.而外互旣濟.旣未濟,固一往一來也.總之有往卽有來.皆行也.去為往.歸為來.如遠行者.由家前往為往.由彼歸家為來.往之不利.來則利矣.蹇初六不利前進.故宜速返.返反原一義(5-3-96).行有不得.反求諸己.此象辭稱君子以反身修德也.何哉.時地之非.將奚行乎.

二.              象曰,往蹇來譽.宜待也.

1.      宣聖講義:此申釋爻辭之義也.以蹇初六,時地非宜.必待時之遷移.地之進轉.由初六而六二.得中乘時,方有利.卦爻均以時位為本.言時賅位.言位賅時.初六在下.地位不當.卽時之不宜.爻辭往蹇來譽.以先往後來.必經時位變宜.雖明知往則蹇.而不得不往.來有譽.而不能未往卽來.此爻辭概天人言也.釋文重在人道.故以待時之宜為言.意指往固蹇.非往之咎.時之灾也.來固有譽.非來之功.亦時之宜.時之與灾.見于大畜无妄二卦.无妄為灾.大畜為時.非時卽灾.時至則利.初六之蹇譽.亦復類是.時蹇則蹇.時至則譽.君子明易.重在趨吉避凶.知時之灾.則求其退避之方.逢時之宜.則順其行進之道.爻辭雖以蹇譽明往來之凶吉.而人道則因之.期往而不蹇.來而獲譽之功.天數固不免于往之蹇.而君子則重乎來之譽.蓋知其往必不利.則寧勿進.而待時之移.如來之譽.而時未至.則待位之易.時移則蹇者不蹇.位易則譽者益昭.此釋文之旨也.或以待時為事所弗許.勢之所迫.欲罷不能.機之所遭.欲獲未果.而竟犯難求進.涉險求功.是不明(5-3-97)易教者也.易之為教.示人所行所止.可行則行.不可則止.吉凶悔吝.生乎動.不動將何來吉凶.何由悔吝.初六而在下.原不可動.今乃不自反.貿然輕動.以希來之譽.而忘往之蹇.是自貽伊戚者也.明艮止之義.師坤貞之道.藏器不用.相時而動.則往蹇已免.來譽滋加.豈非智者所為乎.故釋彖以知險能止,稱為智也.而智者之動.卽在不違乎時.時用者蹇全卦之大義.而于初爻已明示之.

三.              六二.王臣蹇蹇.匪躬之故. 

1.      宣聖講義:此蹇六二爻辭也.六二內卦之正.卽艮中位.以柔在下.有比于王臣.對九五言也.坤之主位.秉安貞之德.所謂臣道也.妻道也.凡卦六二皆取坤用.而視所合.辨其為臣為后.為妃為妻.以其匹敵屬五爻.五之為剛,則君子也.蹇九五在上.故六二以王臣稱.然非限于臣也.或僕或屬.或妻或婦.可類推之.以六二雖得正位.而上遇坎險.同在蹇中.時蹇而位宜.原可自免.故曰匪躬之故.以咎不在我也.王臣有位,則有官守.有職則有責任.不得如事外人.悠悠自得.擇其所宜也.以時固蹇.以職無難.蹇蹇重用.謂居其位不得避其害.一也.逢其時不得逃其灾.二也.以爻為陰.上應坎險.有重蹇之象.且初六六二皆陰爻.旣蹇于前.復蹇于位.是蹇蹇者,明其難之互,不易趨避耳.然王臣(5-3-98)之蹇.由其職守非其人所為.不在其位.何干于咎.不食其祿.何負于責.爻辭特揭王臣二字.明蹇之由至.而幸以正位有守.終免于害.則亦因公遇蹇.義不咎其身也.况在正位.行中道者哉.

1.1    易例,內外得正者皆吉.蹇九五六二皆正.故免于難.雖時之不宜.地之不利.臨險而不能遁.見危而不能避.則忠于其職者所為.在義當无咎矣.蹇卦之行无不蹇.六二雖蹇而无罪.雖遇難而不失其譽.履險而非關于智.則由正行不易.貞固不失.克有其德.以俟天命者也.此爻辭以匪躬之故.明其蹇非人咎也.卽已蹇矣.蹇而又蹇.所遇不幸可知.而罪咎不及.終免于灾.非有德者不能致之.德之所合.中正之行.安貞之義.六二所固有者.宜其无可尤也.

四.              象曰,王臣蹇蹇.終无尤也.

1.      宣聖講義:此申釋爻辭之義也.以六二居其位.守其職.遇蹇不得自避.而終无咎則由君子反身修德.乃克行蹇而免咎耳.說者以六二蹇而咎不及身.謂遇難而非其罪.如忠臣烈士.捐生殉職.雖所遇不幸.而不得責以咎戾.然爻辭之義.包含遇難得免.雖蹇而終无咎尤.則以六二中正之德.能拯時之灾.安貞之道.能避地之難.爻辭匪躬之故四字.一則指蹇不干于己.一則指蹇不及于身.是雖遇難,有脫難之方.(5-3-99)灾有逭(ㄏㄨㄢˋ)灾之道.時地雖不免于蹇.而道德足以自救也.蓋六二九五.內外同正.自獲契重.如忠臣重忠臣.義士重義士.猶後世桓侯之釋嚴顏(2).元帝不殺文丞相之例.是由其德行所感也.在王臣之心.固不存倖免之念.而德義之感應.乃反成解脫之機.則以蹇之往來卦為解.蹇之至卽變解.初六往蹇來譽.亦以往來相反言.六二王臣之蹇.遇明主而遂免.以其忠義可嘉.雖險難不避.而身仍安全.不獨罪戾不及己也.釋文終无尤句.卽含此義.言我不尤人.人亦不尤我.蹇之已甚.其難自解.故爻辭不以凶占.

宏教附注

˙       蹇卦爻辭六二爻.王臣蹇蹇.匪躬之故.講義固詳盡.然尚有兼含之義.未及備述.茲略補之.王臣蹇蹇.以為王之臣.必屬親故.无論在天子之邦.諸侯之國.三代之制.率以親故者.為之卿士大夫.以其先有功于國.有勳于民.與王同安危.與國共休戚者也.庶民下士.不得驟升于朝.而近于王.如春秋鄭武公莊為平王卿士.實平王特命.親選之以為輔佐者.而非如周公太公之股肱周室.夾輔成王.開國之臣.元勳之比.卽侯國卿相.亦必由于世家.或出同宗之親.或屬大公之裔.始世襲國親之位.為君親信之臣.論語周公謂魯公曰.君子不失其親.不弛大臣.故舊无大故.則不棄也.(5-3-100)見君臣相倚.上下相依.實先王之制.六二之王臣.亦當如之.而爻辭以蹇蹇稱.則以時之非.國之難.為臣不得保其親.供職不得信于君.故曰匪躬之故.,親也.,舊也.非親非舊.而當多難之秋.委身為臣.難免憂疑之集.此所以稱蹇蹇也.旣蹇于時.復蹇于遇.在其位,而難自保.勤其職而莫能信.是由非親故之臣.仍不免于多阻塞之虞也.然六二正位在下.能守其臣節.百折不囘.忠于職守.多憂勿卹.則終无害.故匪躬之故.仍包有咎非關己.蹇非由躬之意.是在占者隨時體會之.

 

五.              九三、往蹇來反。  

1.      宣聖講義:此蹇()九三爻辭也.九三居中爻之內.為人爻之始.與六四,一陰一陽.恰乎旣濟之義.而蹇卦以坎在外.有進必難.故初爻有往蹇來譽.四爻有往蹇來連.上爻有往蹇來碩.九三爻亦曰往蹇來反.明全卦皆不宜進.而宜用艮之止.以求于內.來反猶來復與來譽來連來碩.義異而用同.謂來復.如復卦反復其道.雖不及吉凶.而包有吉凶之意.蓋來反者,明與往蹇已相反.往旣蹇.來而復.自免于蹇.與初四上爻之辭.均皆在其行止之辨耳.來譽者,有聲名之可喜.來連者,因情志之可孚.來碩者,見德業之可大.而來反則指復其初行.終于安貞之(5-3-101)吉耳.蓋卦分上下.由初至三為一卦.亦卽一界域也.行至于此.在數當復.雖全卦至上爻為止.而第三爻亦一段落.與四爻同介于內外之間.司出入之道.有如門之樞.戶之鑰.行者至門必止.卦用至此必復.蹇以來往相對.往者至此一復.故往來亦曰往復.復卽來也.來卽反也.反返原一字.蹇之復,卽免于蹇矣.而卦有升降.爻有剛柔.初二皆陰.至九三為陽.陽升陰降.原與初二背馳.但在蹇用.以艮為重.艮之陽為全卦之主.今蹇以不宜進.則用當本艮止之義.而自反.此九三以升而降.以剛而就于柔.以中而俯其下.故爻辭稱來反.明其行之必反也.反固反復.亦包與常道相反之意.在他卦利于進.今九三則反之.而以退止為先.在他爻之陽例為升.今九三亦反之而易成俯降之志.此反字之旨實重在與全卦反.與常道反.反以成其用.而後免于蹇耳.然爻辭已及往蹇矣.往者必反.往而蹇者.反必與之反.此反字直概一切言.无不反也.

六.              象曰,往蹇來反.內喜之也.

1.      宣聖講義:此申釋爻辭之義也.內指內卦三爻.以六二在中.初六九三相應.兩陰喜近一陽.陽亦不覺而俯就之.故有來反之語.陽本志于上進.而因前有坎險.使之生畏懼之心.則反而就內.更得悅懌(一ˊ)之契.一險一易(5-3-102).一憂一喜.互相對照.而見往來之道.吉凶自異.利害各殊.人情惡危而樂安.好親交而怯遠道.喜平易而畏險阻.不待智者已能知之.九三旣臨于坎險之前.心有不悚懼以求自全者乎.况猶在艮止之道.近乎坤貞之德.反而自下.莫不欣然相與.退而自守.更獲安然无患.則所謂內喜.不獨初二之欲近陽.亦九三之甚願就陰.兩者相親.共成艮止之行.卽九三來反.合乎內喜之情也.故內喜之有二義.一則內之初二柔喜近剛.相與維縶(ㄓˊ).一則九三以怯于前險.反而親內.相與纏綿.是內喜猶曰內相喜悅.而使九三之速來反耳.欲退者不進.願止者不前.內字與出字對.或作納.卽入也.歸也還也.九三之還合初二.以全艮卦大用.苟去而不返.行而不歸.則將何以止哉.此九三之來反.亦時位所宜然也.

七.              六四.往蹇來連. 

1.      宣聖講義:此蹇六四爻辭也.六四外卦之始.為坎卦初爻與九三同屬人爻.剛柔相得如旣濟.而在蹇卦以坎之險.連艮之止.進則蹇.退則安.與各爻同.而六四重陰.陰喜近陽.外則近于九五.以近于險.是以往蹇也.內則返于九三.以同于艮.是來連也.連者連繫不斷之意.六四以一陰介兩陽之間.而合成離.離麗也.故善于連繫.或麗九五.則成坎險.(5-3-103)不免于蹇.或麗九三.則與艮止連貫.故曰往蹇來連在他卦內外分界.多難連屬.而蹇六四.以與九三,一陰一陽.協成中爻之用.有孚旣濟之道.此稱來連.明其與下卦相連屬.而附于艮止也.艮之ㄧ陽九三.實如領袖.居中控外.近悅遠來.以其德之昭昭.足致人之歸附也.故九三曰內喜.六四曰來連.可見此二爻實相親睦.而為中外所悅服也.且來連者.爻位變離.與坎互成旣濟.亦相協調.不獨與九三之均和樂近也.連字從車.有行動之志.而與運字相類.有轉移之情.全蹇卦皆以往蹇來否為辨.六四已在外卦.勢難自反.獨因柔易從剛.不知不覺.連繫于內.與艮相得.故來連實以位之所當.德之所明.行之所宜.時之所合.而不得不連也.夫蹇之大用.卽在坎之居外.坎以陽陷陰中.如水之沒物.遂沉溺不自拔.六四本應同于坎用.而成險陷難免之情.却以近于九三.思源追本.遂不得不隨艮以來止.詩云縶之維之.以永今朝(3).此之謂也.原非所連.以來則連.可見其連.仍由于來也.竟往不來.將誰連哉.故來連、以來譽、來反.均重在來.卽反也.反其所行.以還于本來耳.蹇之反.則變為利.艮止之用.通乎神明.大學知止一章.已揭其義.來者善止.止者利行.六四之來連.雖未言吉.亦可知其必利.為其遠坎而近艮.去險而就安.有九三提携以共成人道仁義之用.故來連實指六四能反.而與九三連繫耳.                    

八.              (5-3-104)象曰,往蹇來連.當位實也.

1.      宣聖講義:此申釋爻辭之義也.以六四雖非內外正位.而屬中爻.以柔居柔.亦為當位.且與九三同稱當位也.九三六四陰陽相得.合成人爻.主全卦中道.故爻辭稱往蹇來連.謂其能來.與九三連繫而成其用.釋文申之以當位.見中爻亦資乎剛柔相得也.而實字則指六四.本屬離中虛之象.以反連九三.陰從陽道.故稱為實.言以其來連而得實耳.然實字包含二義.一則稱其當位由虛而實.一則明當位得九三為匹.所稱不虛.易言之,猶曰實當位耳.蓋六四九三.兩位俱當.眞實不虛.若非匹以九三.尚不得實稱當位.如有聖主.必得賢臣為輔.方能長保其位.有賢妻,必以良人為匹.乃克久宜其家.此六四之當位.以九三而後實也.故以釋爻辭來連之義.明六四之用.在于連繫九三而皆當位.乃免于蹇耳.蹇之用,在重取艮止之義.今六四已不在艮.而仍能反連于艮.終免于蹇.艮止以制坎險.雖陷阱臨前.而吾足自止.則仍不失其守.不失守,卽保其位.六四當位,而能保.則由連九三以師艮止耳.讀者要將爻辭合全卦繹之.方明釋文之旨.陰道虛.陽道實.六四之實.非連九三之陽.不得稱也.中爻之用.足為人道之規.一剛一柔.恰孚道用.故雖在坎而仍可免于險.設不知自反以連于(5-3-105)九三.則安能脫于險哉.故吉凶利害.在人之辨之審,而行之慎.不急求進.而速求止.自无咎矣.

九.              九五.大蹇.朋來.  

1.      宣聖講義:此蹇九五爻辭也.九五外卦正位.有乾九五之象.而卦屬坎.一陽陷兩陰中.遂不得如乾飛龍在天.而仍不離乎蹇.且以位蹇之極.勢逼處此.乃有大蹇之稱.凡功業之著.必假權位.故成德者.九五所固有.反之,禍亂之乘.亦必因夫權位.故大蹇之占.亦在九五.遇治安之世.則興王之業.明德之時.遇喪亂之秋.則危難之君.憂煩之日.此皆以其位辨之.而有時之幸不幸.境之宜不宜耳.九五之蹇.以時之非.遇之險.履乾剛之位.罹坎險之難.此所以為大蹇也.然蹇固大.而位可憑時固難.而權可用.位正則名分定.權尊則輔益多.故大蹇之時.而占朋來之象.朋者,卽坤卦西南得朋之朋.以蹇之利,與坤同也.九五雖乾位.而以坎之一爻被陷.不得展其用.所幸內合乎艮.有成始成終之期.九五下應六二.內外同正.遂得利用安貞之道.以體于坤.朋來二字.明其得道多助.不以大蹇而失其位.且正位乘時.轉因大蹇而多得良朋.此卽九五六二之協和.以共濟蹇之時.而終保蹇之位也.朋來二字.義包蹇之叢集.如朋類相偕而來.則蹇之固有.所謂灾禍(5-3-106)不單至之意.然眞義仍重在多得友朋之助.雖蹇不失位也.蓋九五中正之德.无論為乾為坎.其當位守中仍同.故大蹇之至.而友朋亦來.為中興之君.以國難相勗(ㄒㄩˋ).上下一心.共赴危急.則其名正言順.德至位當.足以昭示天下也.故大蹇不獨无害.且將以成其不世之功.如夏少康是也.苟德不稱其位.權不孚其位.則民皆棄之.更何朋來之占.是爻辭雖不及吉凶.其有功可昭.有德可著.孚彖辭大人正邦之用.實在此爻.何哉.九五六二.相輔相得.君明臣良.共勤其邦國.自可禦灾扞患.而啟中興之業.故六二則云王臣蹇蹇.匪躬之故.與九五之朋來恰相對照.上下一德.內外同心.果何憂乎蹇哉.            

十.              象曰,大蹇朋來.以中節也.

1.      宣聖講義:此申釋爻辭之義也.以九五得中位.而有權.足以昭示天下.節制人民也.朋來二字.仍本往來之義.言往則大蹇.而來則有朋.其旨不外反其行以合乎艮止.艮在下,如君之得臣.主之得輔.猶良朋也.朋字兼言衆助之意.不僅一二人已耳.凡稱朋必志同道合.終始共事者也.正位秉節號召其下.无不來同.故曰中節.猶正位當權之意.九五六二.皆守中不失.上則善于用人,以御夫衆.下則善于事主,以濟其難.此中節二字.明釋朋來之所由.中字有平去二義.平音明其位之(ㄓㄨㄥ)中正.去音明其德之光明.與中庸發而中節之義相似.以其行止合乎節度.无過不及.同中孚也.君子居尊位.握重權.未有不能得衆者.桀紂則否.以其德不稱.行不良.不能中節也.喜怒以為賞罰.愛憎以為升陟(ㄓˋ).以私濟公.以意行政.則親離衆叛.更何朋來之望.在平日尚將去此遠適.自相携貳.(ㄕㄣˇ)大蹇之日.有不倒戈相向.以快其志乎.故大蹇而占朋來.實其德足以服人.其政足以令衆.此中節也.簡言之.卽大公无私.因才器使.賞罰至度.進退至平而已.何哉.九五之尊.有其德與位.大蹇之際.省夫戒與懼.以進君子而任忠賢.則國難亦紓.祿位永保.朋來之慶.足見九五之成功矣.九五全卦主位.萬衆所仰.朋來已足見天下之歸心.中節更足昭明德之日遠.蹇而不蹇.此之謂也.

十一.      上六.往蹇來碩吉.利見大人.   

1.      宣聖講義:此蹇上六爻辭也.上六為全卦終位.蹇之極也.凡卦爻位.至上則窮.窮則變.蹇之上六.亦為窮變之時.而以坎之故.仍不離乎蹇.前各爻均以往蹇為言.上六已无可進.更何往哉.然卦位六爻.周而復始.上六之進.反為初六.其往之蹇.亦與前各爻同.不過就常理言.上六已无所往.而爻辭稱往者.猶曰以往耳.如前五爻之行.至此為往.往之(5-3-106).則來必與之反.上六居當變之地.行必變之時.則其來也.亦必與以往大異.不獨如前五爻之有往來.而異其吉凶也.上爻來者,包全卦之來.各爻則僅指本爻之來.故上六往來.實括全卦言.其往也為蹇其來則易以解矣.上六窮極.往者至此已盡.所重原在來耳.全卦之來.卽全蹇之反.險反為易.難反為安.蹇反而不復蹇矣.故爻辭曰來碩吉.碩大也.碩吉,猶大吉.而分言之.碩者鴻大也.鴻功大業之意.以上六一變.則蹇反為成功之期.卽彖所謂正邦者也.碩德,足以示衆.碩名,足以裕後.碩行,足以懷遠.碩果,足以垂統.蹇之有利.必至上六始克徵焉.故占吉.謂全卦各爻之來皆為利.皆與其往蹇者反.而上六則底乎大成.

1.1    所謂來譽者,名益顯.來反者行益昭.來連者衆益集.來朋者助益多.是合全卦,而見其大功大業.以孚吉利之占矣.上六柔也.喜近乎剛.卦中九三九五是也.上與三應.而外則共仰承于五.上六六四夾輔九五.如臣下之事其君.僕妾之侍其主然.故有利見大人之稱.以上六利見九五之貴人.而得著其勳名也.然利見大人.乾卦在二五.而今屬上爻.是蹇之獨異也.蹇以非常之時.多難之日.在位者兢兢業業.免禍猶恐未足.尚何利見之望.此六二有王臣蹇蹇之辭也.在位者,避難之不易.而不在位者,却建功之匪難.則亦以時之殊.地之移也.所居不同.所行乃別.所司不一.所獲乃差.在六二(5-3-109)徒有蹇之王臣.而上六却逢利見大人之遇合.得失懸絕.正與彖之利西南,不利東北相證.西南遠,而東北近.上六正當西南.而六二則在東北.故利否恰反.由此可見蹇之所在.皆旣進之士.當位之臣.功之所歸.必知止之賢.後進之傑.為其一則同于往蹇.而不免于險.一則孚于來吉而善知止者也.往來之異.進止之分.由上六一爻.足見其利害之不同矣.

十二.      象曰,往蹇來碩.志在內也.利見大人.以從貴也.

1.      宣聖講義:此申釋爻辭之義也.上六居外卦之終.不行則已.行則必反而下.以復于艮.而脫坎險.此往則蹇.來則碩也.言反而從艮.以知止之智,成大功大業之基.故曰志在內也.內以外對.上與下對.上而下.卽外而內.上六雖在外.而志從內之艮也.利見大人.則上六柔喜從剛.陰喜從陽.九五正位,大人也.上六從之.以建立勳名.振興邦國.故曰從貴.言一則從尊位以事貴人.一則因功業以躋(ㄐㄧ)貴顯.上六在外猶邊鄙之士.僻遠之臣.原非貴臣在位者.乃以時勢所至.遭逢殊遇.成其功名.建其德業而從諸貴顯也.由此可知蹇之時.有可為也.苟不明艮止之義.徒冒坎險之行.是蹇之不免.若戒于輕進之訓.擇夫善用之道.則不獨不蹇.而功莫大焉.此上六利見大人.有從貴之吉.而來碩(5-3-110).有志內之功也.志在內三字.包含反歸之義.內猶入也.志內,志在反還入夫本居之意.亦卽來也復也.來對往言.內對出言.其義甚近.凡出行者.終必反家.往異國者.終必歸其故土.而必功成業就之日也.

1.1     上六窮極之地.雖功業未就.亦不得不志于返復.况近九五之貴.有正邦興國之功名可期者乎.故爻辭曰來碩.意卽以往甚小.而來歸則大.如士子遠行.求名與利.其去也碌碌.而歸則赫赫焉.蓋名旣成.利旣厚.向之細人.今且易為出類拔萃之傑.其能致之者.為其善從貴也.善于反求諸己.而自發憤.體艮止之行.而孚坤安貞之德也.坤以安貞,而後能厚載无疆.艮以知止,而後能成終成始.此蹇卦之所志.尤上六之所志也.蹇至上六.其用已終.其往復卦為解.解則蹇難以緩.而行多吉.其利西南.亦與蹇同.亦重在來復.來復乃吉.與蹇之來吉.相類而略異.俟講時再詳言之.

宗主附注 

˙       蹇之為用.以止則吉.因坎險在前也.而卦之中互未濟.亦不宜輕進之象.但全卦內外正位.已有其守.而中爻三四剛柔孚于旣濟.又可協和.故蹇卦各爻.皆以來往異其利害.往則蹇者.順以進于險.來則吉者.退以止于安.是全卦大用.均視行止定吉凶也.而止亦兼行.謂先知止.而後擇善而從.其行自利.故彖辭有利西南不(5-3-111)利東北之句也.四方所利者半.不利者亦半.而不利卽原卦之坎所居地.所利卽原卦之艮所居地.是利害乃由坎艮之異.行止之殊辨之.苟行而不止.激于意氣.遂冒險以進于坎.是以不利.止而能慎.守其安貞.乃乘時以用于艮.是以利也.而卦艮在下.下為本.本固枝榮.本立道生.是以在艮止.原非難知.惜夫人之不細審耳.見利忘害.急功忘險.是不明也.故卦以蹇名.聖人欲人之見難知退.見險知止而已.非全蹇也.知夫退止.則永占吉利.尚何蹇哉.所慨在知者不多.而後遇蹇.終不能免耳.

 

陸.          宗主疏述

1.      蹇全卦皆以往則蹇.來則吉.以坎險在前也.險在前.則進者必遇于難.而退者免矣.以下為艮善止.知險能止.則雖蹇仍可自保.故爻辭以往來辨其吉凶.往卽進.來卽退.由卦言,自下而上為往.自上復下為來.往則進于坎險.而无以自拔.故蹇.來則守于艮止.而獲其安貞.故吉.此全卦之要旨也.且卦分內外.而得正位者必吉.以乾坤安其居也.又中爻三四.孚旣濟者必利.以坎離協其德也.蹇六二九五.內外皆正.中爻九三六四.恰同旣濟.是以有吉利之占.而在用者之能反耳.因坎止于艮.為蹇之由來.中互未濟.為進之不利.果循乎常道.急于求進.未有能免者矣.故用蹇者,在反而(5-3-112)求之.反則不前.止以自貞.斯所謂利西南之旨.以坎水也,位在北.艮土也,位中央.用宜西南.人道之所先也.其德配坤.以安貞為本.時用之所貴也.有本則枝榮.得時則利大.此蹇之用.全在下卦.艮而時勢所迫.有不得不止之象.苟非坎險在前,則艮止亦无足重.讀者當合全卦辭象細繹之.

2.      蹇卦上爻為蹇之極.極則變.變則通.由此而成雷水解.水反而下.山易為雷.雷與水同氣相求.同類相得.以共解天下之蹇.故曰解.如孟子所謂解倒懸也.人民水深火熱之中.顛沛流離之際.忽而得拯救之者.其慶幸何啻(ㄔˋ)雷雨之解大旱.而蘇枯槁.故解卦用雷雨之合.明天道之仁.蹇雖由天定.而解仍天恩.一往一來.威施兼至.且不有蹇.不見解之可貴.不因暑旱,不知霖雨之甘.不遭枯竭,不明潤澤之惠.天道之生生不息.正由其善于往復也.秋冬之殺.方顯春夏之繁榮.旱潦之灾.方見雲天之赫濯(ㄓㄨㄛˊ).此豈天之有意為之哉.亦萬物生存之自值也.數者循環不已.德者周流无垠.氣者消息盈虛.道者本末終始.而天何為哉.順乎自然.聽其自至.時而蹇也,則蹇之.時而解也,則解之.生之无亭毒之心.殺之无虔劉之志(4).果何謂之蹇與解乎.人物自作自受而已.人之為孼比天尤烈.則其蹇也.必待人之解.解鈴原是繫鈴人.人苟不悟.將終于蹇而已.奚望其速解乎.故天道之解.時至自見.不待求請.而人事之解.則惟有盼諸在位當權者.以天心為心.而自悔其禍耳.讀者于此蹇解之交.其亦有棖(ㄔㄥˊ)(5)也歟.

.

無凡不養聖

無聖凡不順

聖凡如意

福慧雙修

 

參考:

 

1:

另可參閱:16易經證釋_16-66-07先後天八卦. _ http://www.jackwts.tw/ http://大雅講義.tw/

2:

嚴顏為劉璋部將。建安十六年(211)劉備入蜀,當時嚴顏為巴郡將,[1]知道劉備入蜀事,曾說:「此所謂『獨坐窮山,放虎自衛』者也。」建安十九年(214)劉備進攻江州,嚴顏戰敗被俘,張飛對嚴顏說:「大軍至,何以不降而敢拒戰?」嚴顏回答說:「卿等無狀,侵奪我州,我州但有斷頭將軍,無降將軍也!」張飛生氣,命左右將嚴顏牽去砍頭,嚴顏表情不變地說:「砍頭便砍頭,何為怒邪!」張飛敬佩嚴顏的勇氣,遂釋放嚴顏並待之為賓客,之後的事蹟沒有記載。

張桓侯廟又稱張飛廟位於重慶市 雲陽縣, (Source維基百科,自由的百科全書)

3:

〈詩.小雅.白駒〉皎皎白駒,食我場苗;縶之維之,以永今朝.

:雪白的小馬駒,來吃我菜園裡的秧苗。套住馬腳,拴住韁繩,讓牠從早到晚走不掉。Source三民書局詩經讀本滕志賢注譯)

4:

亭毒:化育。選.劉孝標.辯命論:「生之無亭毒之心,死之豈虔劉之志。」    虔劉:殺害。  (資料來源:漢點)

5:

棖觸:

1.       撥動、觸動。 新唐書.卷二○○.儒學傳下.褚无量傳:「自是群鹿馴擾,不復棖觸,无量為終身不御其肉。」

2.       感觸。 唐.李商隱.戲題樞言草閣三十二韻:「君時臥棖觸,勸客白玉杯。」清.汪兆鏞.憶舊游.隱林梢半角詞:「棖觸天涯情緒,淒咽答幽蟬。」